உங்கள் வண்டி

Key features:
  • Replacement tiller bolts for MK Korea risers.
  • Set of two.
  • Select the right version for your riser type.

Technical specifications:
  • Compatibility: for MK Korea Alpha riser, for MK Korea Beta riser, for MK Korea L3 riser, for MK Korea MK X10 riser, for MK Korea MK Z riser