உங்கள் வண்டி

Technical specifications:
  • Limb Fitting: 38, ILF
  • Length: 66, 68, 70 inch
  • Material: Carbon